[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]Startup Sentinel برنامه ای رایگان برای مسدود کردن لود برنامه ها همزمان با ویندوز است. چون لود بدون دلیل این برنامه ها که نیازی به لود همزمن انها با ویندوز نیست باعث میشود نه تنها ویندوز دیرتر لود شود بلکه مقدار گاهی حتی قابل توجهی از رسورس سیستم را نیز استفاده میکنند.

Startup Sentinel امکان تعیین برنامه هائی که اجازه دارند همزمان با ویندوز لود شوند را در یک لیست سفید (Whitelist) و یا انهائی که باید مسدود گردند را در یک لیست سیاه (Blacklist) فراهم میسازد.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]