اگر کسی در مورد برنامه نوسی یوال دا ره می تونه بیاد سراق ما ممنون