همسایه روبروی من یک مودم وایفای دی لینک داه با اینترنت قوی... من میخوام از اینترنتش استفاده کنم اما سیگنال ضعیفه... از طرفی خودم هم یه مودم وای فای تی دی لینک دارم... چطور میتونم مودم خودم و به مودم اون وصل کنم تا سیگنال قوی بشه و بعد من وصل بشم به مودم خودم و از اینترنت اون استفاده کنم؟