من اونجاکه باراس الغول میجنگه بعد راس الغول دوخترشو گروگان میگیره میگه منو بکش گیر کردم اون هی میگه منو بکش با اون شمشیرش که دستمه ولی هیچ کاری نمیتونم بکنم اگه کسی میدونه چیکار کنم بگه