آقا اون حیون که فک کنم گراز هستش پوستش برای ساخت جای فشنگ های بیشتر داشتن اسلحه هست رو از کجا پیدا کنم شکار کنم ؟؟؟؟