سلام بنده با خطای could not find zone so rooftop contingency .f2f در صورت بازی در مرحله آزاد نسبت به همون مرحله اسم تغییر میکنه و با این خطا مواجه میشوم.
لطفا کمک کنید.