[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
1:هویت مکانی - زمانی در حوزه اجتماعی که برای هر فرد از اجتماع مشخص است و موضع گیری او را در جامعه نشان می دهد، ارتباطات او را مشخص می سازد و حقوقی را که از این ارتباط به او تعلق می گیرد معین می نماید. این تعریف بین الاذهانی یا تعریف جامعه شناسانه از شخص در فلسفه باستان و نیز در تمام قرون وسطی حاکم بوده است.
در این تعریف فرد به عنوان شخصیتی مستقل و غیر وابسته تعریف نمی شود بلکه با برخی صفات مشخص که از دیگران تمیز داده می شود مشخص می گردد. به همین سبب در اینجا جسم و شکل فیزیکی فرد نقش مهمی ایفا می کند. در فلسفه اجتماعی دوران مدرن نیز این تعریف که در واقع به نوعی تعریفی تعاملی یا مبتنی بر کنش متقابل است، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است.
در اینجا نیز مفهوم شخص به هویتی برای یک جسم اطلاق می گردد که برای هر بدن انسانی قابل تشخیص است و در حوزه اجتماعی و در ارتباط با دیگران نقش های مشخصی را بر عهده می گیرد.2- شخص یا هویت فردی بر اساس همان ویژگی های فردی و مخصوص به خود مشخص می گردد.
شخص فردیتی است بر اساس داشته های خود که آگاهی و خود آگاهی خویش را بسط و توسعه می دهد و اعمال خود را بر اساس قواعد عقلی یا قوانین اخلاقی شکل می بخشد.این تعریف و برداشت از هویت فردی ابتدا در سنت کلامی مسیحی رایج گشت.
نخست بوتیوس (شخص جوهر طبیعی فردی عقلانی است) سپس توماس فن آکویناس بدان اشارت نمود که البته فلاسفه متأخر نیز تعریف دوم را به گونه ای بسط دادند. اما روانشناسان در تعاریفشان از من همواره هویت فردی را در مقایسه و ارتباط با دیگران بررسی نمودند.
هویت (Identity) را می توان اینگونه تعریف کرد: وجدان و آگاهی تشخیص و تمییز خود از دیگران (فردیت) فرای زمان (دارای امتداد) و در همه وضعیت ها (دارای ثبات) به گونه ای که برای جهان اطراف همواره یکسان بماند. از منظر سنتی هویت، وحدت و امتداد فهم می گردد.
خود (Self) مجموعه ای از محتواهایی است که به یک شخص باز می گردد. البته " خود" با توجه به فرایندها و محتواهای مختلف چند مرتبه را دارست:
1- من که هستم؟ یعنی آنچه که خودم از خودم می دانم.
2- من چه می توانم ؟ آگاهی من به توانمندی های خودم.
3- من در نظر دیگران چگونه ام؟ آگاهی به خودم در اجتماع.
4- خودم را چگونه حس می کنم؟ احساس و ازیابی خودم از خودم در عرصه اجتماع.
این مفاهیم در حوزه رسانه ای تغییر می کنند زیرا رسانه قابلیت های خاص خود را دارهستند