میدونستین که از طریق راه ندازی یه استارتاپ که در زمینه گردشگری و کلا این حوزه فعالیت داشته باشه، می تونه کمک زیادی به گردشگری بکنه؟
من تو یکی از مقاله های پیدایش که فک کنم یه شتابدهنده برای استارتاپ ها هست، دیدم که نوشته بود مثلا با اندازی یه سایت اینترنتی در درمورد گردشگری باشه و یه سری خدمات مسافری و گردشگری رو هم ارائه بده،خیلی می تونه متاثر باشه!
حالا این سایت چه ویژگی های دیگه ای باید داشته باشه تا بهتر بشه؟