سلام دوستان کسای که توی مرحله زندان من هانت گیر کرده اند باید این کار را بکنند : اول برن پوشت کسی که می خواهند ان را بکشند روی دکمه زربه روی موس نگه دارند تارنگ روی سر انها زرد شود وبعد موس را ول کنند و یک بارهم باید اینقدر نگه دارند که الامت قرمز شود وبعد از دوبار برنده میشوید من بازی من هانت را تمام کرده ام هر کس سعالی دارد یا متوجه نشده است از من بپرسد