دانلود سناریو آرتور و پادشاهان ساکسون برای [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] افسانه های قلعه

Legends: Custom War Scenarios » Arthur vs Kings of saxons
200 سال پیش پادشاهی تصمیم گرفت قلعه خود را در آنجا قرار دهد و نام آن را Colle گذاشت، اما پس از اینکه مردم مکان جدیدی برای زندگی پیدا کردند و گرگینه ها جایی برای زندگی پیدا کردند، این قلعه متروک شد و اکنون پادشاهان شیطانی از شرق به ما حمله می کنند، نکن. قلعه Colle را به آنها واگذار کنید و اربابان شیطان را بکشید و اردوگاه های وحشی را نابود کنید.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]