من تو ی قسمتش گیر کردم اون جایی که اون زنه میگه میخوام رو این در کار کنم فقط ی کیسه چیکار کنم؟