کسی لینک دانلود این کتاب رو داره ؟؟

ارتباط موفقیت آمیز با NLp
سالی دیمیک
مترجم: علی اسماعیلی