می خواستم ببینم گوشی چینی c905بازی و نرمافزار چه فرمتی رو ساپورت میکنه