دوستان اسپمر زیاده و شاید 20 تاش رو خودم دان کردم ولی همش از کار افتاده
یه اسپمر میخوام که کار بکنه