شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي و از محل سهميه هاي استخدامي تعيين شده در تصويبنامه هاي شماره 71305/ت35352ﻫ مورخ 19/6/1385 و 120835/ ت37476ك مورخ 30/7/1386 هيات محترم وزيران و نامه شماره 29064/9/200 مورخ 8/4/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 136 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي‌نمايد.

لينك مستقيم
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]